Danes je 30.9.2022

Input:

Ur. l. RS 3629/2020, Zakon o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, z dne 13.1.2021

ZAKON
O IZVAJANJU UREDBE (EU) EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SODELOVANJU MED NACIONALNIMI ORGANI, ODGOVORNIMI ZA IZVRŠEVANJE ZAKONODAJE O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZIUIZVP)
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se določajo pristojni organi in njihova pooblastila, enotni povezovalni organ ter prekrški in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L št. 345 z dne 27. 12. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/2394/EU), ki jih izrekajo pristojni organi.
2. člen
(pomen izraza)
V tem zakonu uporabljeni izraz »podjetje« ima enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
3. člen
(pristojni organi)
(1)  Organi, pristojni za izvajanje Uredbe 2017/2394/EU (v nadaljnjem besedilu: