Danes je 9.8.2022

Input:

Ur. l. RS 4759/2007, Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa, z dne 13.6.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za dejavnost železniškega prometaZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa
2460/2018
13.06.2018
A) OBLIGACIJSKI DEL
1. STRANKE KOLEKTIVNE POGODBE
1. člen
To pogodbo sklenejo:
1.  Na strani delodajalcev:
-  Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
-  SŽ - Centralne delavnice Ljubljana d.o.o.,
-  Slovenske železnice - Železniško invalidsko podjetje, d.o.o.
2.  Reprezentativni sindikati, ki zastopajo večino delavcev včlanjenih v reprezentativne sindikate v družbah iz 1. točke.
Ti sindikati so:
-  Sindikat strojevodij Slovenije,
-  Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije,
-  sindikat železniškega prometa Slovenije,
-  Sindikat železniškega transporta Slovenije,
-  Sindikat železničarjev Slovenije,
-  Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije,
-  Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev Slovenije,
-  Sindikat vzdrževalcev lokomotiv Moste.
2. člen
Z izrazom delodajalec se v nadaljnjem besedilu štejejo z akti opredeljeni organi družb za katere velja ta pogodba (v nadaljevanju: družba).
2. STVARNA, OSEBNA IN KRAJEVNA VELJAVNOST KOLEKTIVNE POGODBE
3. člen
Ta pogodba velja za stranke te pogodbe ter za vse delavce zaposlene pri njih ter za delavce zaposlene v drugih družbah, v katerih se za njeno uporabo dogovorita delodajalec in sindikat, ki ima priznan status reprezentativnosti.
Ta pogodba velja tudi za učence, vajence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju v teh družbah.
Za vodstva družb iz prvega odstavka, ki so definirana v aktih družb, ne velja tarifna priloga te pogodbe, druge določbe pa veljajo, če ni njihova uporaba izrecno izključena s pogodbo o zaposlitvi.
Pravice in obveznosti iz te pogodbe imajo delavci ne glede na dolžino trajanja delovnega razmerja in ne glede na to ali so sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen čas s polnim ali krajšim delovnim časom, pri čemer delavec, ki je sklenil delovno razmerje s krajšim delovnim časom uveljavlja pravice sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje razen tistih, za katere zakon ali ta pogodba določa drugače.
Ta pogodba velja za območje Republike Slovenije.
3. ČASOVNA VELJAVNOST KOLEKTIVNE POGODBE
4. člen
Ta pogodba se sklene za nedoločen čas, z odpovednim rokom 6 mesecev. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in v internem glasilu družbe ali na drug običajen način. Za evidentiranje pogodbe pri ministrstvu, pristojnem za delo, poskrbi Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Po prenehanju veljavnosti pogodbe se do sklenitve nove uporabljajo določbe te pogodbe, toda največ 12 mesecev.
Tarifna priloga, ki je sestavni del te pogodbe in se nanaša na uresničevanje določb tarifnega dela te pogodbe, velja 1 leto.
Tarifna priloga se sprejme vsako leto najkasneje do 31. 3. za tekoče leto. Če se vsaj 3 mesece pred prenehanjem veljavnosti tarifne priloge ne začne postopek