Danes je 7.2.2023

Input:

Ur. l. RS 4125/2013, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, z dne 31.12.2014

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
(ZMEPIZ-1)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A)
4072/2014
31.12.2014
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
(1)  S tem zakonom se ureja matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: matična evidenca), ki obsega zbirke podatkov, potrebne za izvajanje tega zavarovanja, zbrane v različnih evidencah.
(2)  Podatki, zbrani in obdelovani v matični evidenci, se upravljajo na način, predpisan s tem zakonom.
2. člen
(upravljavec matične evidence)
Upravljavec matične evidence je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
3. člen
(uporaba podatkov matične evidence)
(1)  Podatki, ki jih vsebuje matična evidenca, se obdelujejo za vodenje in odločanje v postopkih za uveljavljanje pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za vodenje, odločanje o pravicah in izplačevanje pravic, ki jih zavod prizna ali izplačuje po posebnih zakonih, za vodenje in odločanje v postopkih po tem zakonu in za delovanje ali sodelovanje v odškodninskih postopkih, kjer je zavod stranka ali udeleženec postopka.
(2)  Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) in Centri za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD) so upravičeni do pridobitve vsebine podatkov, ki jih vsebuje matična evidenca. Podatke lahko uporabljajo za izvajanje njihovih zakonskih pooblastil, oblikovanje registrov in izvajanje statističnih raziskovanj.
4. člen
(pomen izrazov)
Izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
1.  Zavezanec ali zavezanka za vlaganje prijav (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za vlaganje prijav) je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s tem zakonom vlaga prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja in spremembe med zavarovanjem.
2.  Zavezanec ali zavezanka za vlaganje prijav o osnovah (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za vlaganje prijav o osnovah) je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s tem zakonom vlaga prijave podatkov o osnovah, obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih zavarovanja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
3.  Prijava podatkov o osnovah je prijava podatkov o osnovah, obračunanih in plačanih