Danes je 9.8.2022

Input:

Ur. l. RS 4034/2013, Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, z dne 1.1.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za papirno in papirno-predelovalno dejavnostZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost
0058/2022
01.01.2022
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
(1)  Pogodbeni stranki s to kolektivno pogodbo avtonomno urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev skladno z zakoni.
(2)  Kolektivna pogodba je sestavljena iz obligacijskega in normativnega dela, katerega sestavni del je tudi tarifna priloga.
2. člen
(krajevna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
3. člen
(stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)
Ta kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki so člani GZS-ZPPPI ali ZDS - Sekcije za les in papir, ki trajno opravljajo delo na območju Republike Slovenije in so razvrščeni v naslednje podrazrede dejavnosti po SKD 2008:
17.110 Proizvodnja vlaknin
17.120 Proizvodnja papirja in kartona
17.210 Proizvodnja valovitega kartona in kartonske embalaže
17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
17.240 Proizvodnja tapet
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona.
4. člen
(pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi)
(1)  V kolektivni pogodbi uporabljen izraz »delavec«, zapisan v moški spolni slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen izraz za ženske in moške.
(2)  Izraz »delodajalec« v tej kolektivni pogodbi pomeni vse statusne oblike gospodarskih subjektov po zakonu o gospodarskih družbah, ki zaposlujejo delavce.
(3)  Izraz »splošni akt delodajalca« v tej kolektivni pogodbi pomeni splošni akt v smislu tretjega odstavka 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1).
(4)  Izraz »organizacijska enota« pomeni sestavni del delodajalca, ki združuje delovna opravila in delavce pri opravljanju določenega dela delovnega procesa. Organizacijske enote lahko določi delodajalec v aktu o organizaciji in sistemizaciji.
(5)  Pri uveljavljanju pravic na podlagi delovne dobe pri zadnjem delodajalcu se v omenjeno delovno dobo šteje neprekinjena delovna doba:
-  pri zadnjem delodajalcu,
-  pri delodajalcu, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca,
-  za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajalcih, od katerih so bili prevzeti.
5. člen
(osebna veljavnost)
(1)  Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 3. člena te pogodbe.
(2)  Za poslovodne delavce in prokuriste, kolektivna pogodba ne velja, če tako določa pogodba o zaposlitvi.
(3)  Kolektivna pogodba se uporablja tudi za dijake in študente na praktičnem usposabljanju, kjer je to izrecno navedeno.
6. člen
(časovna veljavnost)
(1)  Ta kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
(2)  Tarifna priloga je sestavni del normativnega dela te kolektivne pogodbe.
II.