Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 3287/2020, Zakon o finančni razbremenitvi občin, z dne 30.12.2020

ZAKON
O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN
(ZFRO)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem zakonom se za zmanjšanje izdatkov in povečanje prihodkov občin ter zmanjšanje njihovih administrativnih bremen spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1.  Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš; v nadaljnjem besedilu: Zakon o upravnih taksah);
2.  Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o izobraževanju odraslih);
3.  Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K in 36/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju);
4.  Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18 - ZNOrg, 31/18 - ZOA-A in 28/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o socialnem varstvu);
5.  Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev);
6.  Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 47/15 - ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju trga dela);
7.  Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 - ZUJF-C, 90/15 - ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 75/17 - ZIUPTD-A, 28/19, 75/19 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju);
8.  Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 33/07 - ZSReg-B, 45/08 in 91/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o notariatu);
9.  Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO, 71/17, 21/18 - popr. in 80/20 - ZIUOOPE; v nadaljnjem besedilu: Zakon o financiranju občin);
10.  Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17 in 59/19; v nadaljnjem besedilu: Stanovanjski zakon);
11.  Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo in 23/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gasilstvu);
12.  Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ; v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu pred požarom).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
1. Zakon o upravnih taksah
2. člen
V Zakonu o upravnih taksah se v Prilogi - Taksna tarifa v poglavju »VII. GRADBENE