Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 3249/2014, Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, z dne 26.2.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za dejavnost kovinskih materialov in livarn SlovenijeZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
0476/2022
26.02.2022
I. VELJAVNOST KOLEKTIVNE POGODBE
(OBLIGACIJSKI DEL)
1. člen
(krajevna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
(stvarna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpisnikov, ki opravljajo naslednjo dejavnost, opredeljeno v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti kot glavno dejavnost:
C  24.100 - proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
C  24.200 - proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
C  24.310 - hladno vlečenje profilov
C  24.320 - hladno valjanje traku
C  24.330 - hladno oblikovanje profilov in pregibanje
C  24.340 - hladno vlečenje žice
C  24.410 - proizvodnja plemenitih kovin
C  24.420 - proizvodnja aluminija
C  24.430 - proizvodnja svinca, cinka in kositra
C  24.440 - proizvodnja bakra
C  24.450 - proizvodnja drugih neželeznih kovin
C  24.510 - litje železa
C  24.520 - litje jekla
C  24.530 - litje lahkih kovin
C  24.540 - litje drugih neželeznih kovin
C  25.500 - kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
C  32.110 - kovanje kovancev
C  32.120 - proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
C  32.130 - proizvodnja bižuterije.
3. člen
(osebna veljavnost)
(1)  Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in za delavce pri delodajalcih, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije.
(2)  Za delavce, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabnikom iz 2. člena te pogodbe, ta kolektivna pogodba velja glede pravic, ki jim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja.
(3)  Za dijake in študente na obveznem praktičnem delu se ta kolektivna pogodba uporablja le glede pravic, ki jih izrecno navaja zakon, ki ureja delovna razmerja ali ta kolektivna pogodba.
4. člen
(časovna veljavnost)
(1)  Kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka stranka jo lahko odpove s trimesečnim odpovednim rokom, vendar ne prej kot po dveh letih od začetka veljavnosti te kolektivne pogodbe.
(2)  Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se določbe normativnega dela uporabljajo še šest mesecev.
(3)  Stranki se vsako leto sestaneta z namenom, da preverita ustreznost določb kolektivne pogodbe.
II. NORMATIVNI DEL
5. člen
(tarifna priloga)
Sestavni del normativnega dela te kolektivne pogodbe je tudi tarifna priloga.
6. člen
(pomen izrazov)
(1)  »Projektno delo« je delo, ki ima samostojno organizacijsko in finančno strukturo in omejen čas trajanja.
(2)  Pri uveljavljanju pravic na podlagi »delovne dobe pri zadnjem delodajalcu« po tej kolektivni