Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 2871/2016, Kolektivna pogodba za lesarstvo, z dne 27.5.2017

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za lesarstvoZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
1386/2017
27.5.2017
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja:
A)  Krajevno: za območje Republike Slovenije.
B)  Stvarno: za vse delodajalce, ki so registrirani za opravljanje pretežne dejavnosti v lesarstvu:
 
16.10
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.21
Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
16.22
Proizvodnja sestavljenega parketa
16.23
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.24
Proizvodnja lesene embalaže
16.29
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
31.01
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
31.02
Proizvodnja kuhinjskega pohištva
31.03
Proizvodnja žimnic
31.09
Proizvodnja drugega pohištva
32.20
Proizvodnja glasbil
32.30
Proizvodnja športne opreme
32.40
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.91
Proizvodnja metel in krtač
32.99
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
95.24
Popravila pohištva
C)  Osebno: za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, ki jih ta pogodba zavezuje, in za delavce pri delodajalcih, ki trajneje opravljajo delo na območju Republike Slovenije. Za poslovodne osebe ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi. Kolektivna pogodba velja tudi za učence, vajence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju v obsegu, kot določa ta kolektivna pogodba.
D)  Časovno: Kolektivna pogodba se sklepa za določen čas, in sicer za čas od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017. Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se določbe normativnega dela te kolektivne pogodbe uporabljajo še tri mesece, in sicer do 31. 1. 2018.
II. NORMATIVNI DEL
1. Tarifni razredi in razvrstitev del
2. člen
Razvrstitev del
(1)  Delovna mesta se razvrščajo v sedem zahtevnostnih oziroma tarifnih razredov glede na zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v splošnem aktu, in sicer:
I.  enostavna dela,
II.  manj zahtevna dela,
III.  srednje zahtevna dela,
IV.  zahtevna dela,
V.  bolj zahtevna dela,
VI.  zelo zahtevna dela,
VII.  visoko zahtevna dela.
(2)  Predlog splošnega akta, s katerim uredi sistemizacijo delovnih mest, mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku 8 dni. Če je sindikat posredoval mnenje v tem roku, ga mora delodajalec pred sprejemom splošnega akta obravnavati in se do njega opredeliti.
3. člen
Tipična dela in naloge
Tipična dela in naloge po zahtevnostnih oziroma tarifnih razredih so:
I.  zahtevnostni oziroma tarifni razred (enostavna dela)
Enostavna dela, sestavljena iz različnih in kratkotrajnih operacij, ki jih je mogoče zaradi njihove tehnološke značilnosti opravljati po enostavnem postopku in z enostavnimi delovnimi sredstvi. Za opravljanje teh del ni potrebno posebno strokovno izobraževanje. Težišče je na pridobivanju delovnih