Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 2465/1996, Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, z dne 25.6.2015

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
elektrogospodarstvaZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
1855/2015
25.6.2015
I. VELJAVNOST KOLEKTIVNE POGODBE
1. člen
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
Kolektivna pogodba velja za vsa podjetja oziroma delodajalce elektroenergetskih dejavnosti.
Elektroenergetske dejavnosti po tej pogodbi so:
-  proizvodnje električne energije;
-  prenosi električne energije;
-  distribucije električne energije.
Podjetja po tej pogodbi so tista podjetja in gospodarske družbe, ki opravljajo posle v okviru naštetih dejavnosti kot pridobitno dejavnost ali kot gospodarsko javno službo.
2. člen
Ta kolektivna pogodba velja tudi za podjetja, ustanovljena zaradi opravljanja drugih dejavnosti za potrebe elektrogospodarstva, če s tem soglašata pogodbeni stranki.
3. člen
Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene v podjetjih oziroma pri delodajalcih iz prej naštetih dejavnosti, če trajno opravljajo delo na območju Republike Slovenije.
Za poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili ne veljajo določbe 78. do 112. člena in tarifne priloge, druge določbe pa veljajo, če ni njihova uporaba izrecno izključena s pogodbo o zaposlitvi.
Kolektivna pogodba velja tudi za učence in študente na praksi ali počitniškem delu.
Izraz »delavci« v tej pogodbi pomeni delavce, ki so sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen čas.
Kadar je v tej kolektivni pogodbi kot osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja določena povprečna mesečna plača na zaposlenega, povprečna plača ali povprečna plača v preteklem trimesečju v gospodarstvu Republike Slovenije se le-ta nadomesti s povprečno letno plačo v Republiki Slovenije, vendar največ do višine, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
4. člen
Ta pogodba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. 12. 2000.
Vsaka stranka lahko kolektivno pogodbo pisno odpove tri mesece pred potekom roka njene veljavnosti. Če pogodba ni odpovedana, se njena veljavnost podaljša do sklenitve nove.
Tarifna priloga, ki je sestavni del te pogodbe, velja do 31. 12. 1996 oziroma do sprejema nove.
Tarifna priloga za naslednje leto se sprejme najkasneje do 30. novembra. Če se ne sprejme v tem roku, se veljavnost tarifne priloge podaljša za naslednje leto.
II. VSEBINA KOLEKTIVNE POGODBE IN OBVEZNOSTI
5. člen
S to pogodbo stranki določata pravice, obveznosti in odgovornosti podjetij in delodajalcev ter delavcev na področju delovnih razmerij, plač in drugih osebnih prejemkov ter povračil stroškov v zvezi z delom.
6. člen
Obveznosti podjetij oziroma delodajalcev po tej kolektivni pogodbi služijo kot podlaga pri planiranju dogovorjenih stroškov dela, pri izkazovanju učinkov poslovanja, kakor tudi pri analiziranju