Danes je 9.8.2022

Input:

Ur. l. RS 153/2011, Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, z dne 1.2.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
dejavnosti bančništva SlovenijeZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2019
0327/2022
1.2.2022
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe
1. člen
Ta kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
1.2. Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
2. člen
Ta kolektivna pogodba velja za vse članice Združenja bank Slovenije in za stranki te pogodbe.
1.3. Osebna veljavnost
3. člen
Ta kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te kolektivne pogodbe, razen če ni s posamezno pogodbo o zaposlitvi drugače določeno, vendar ne v manjšem obsegu, kot je to določeno s to kolektivno pogodbo.
1.4. Časovna veljavnost
4. člen
Normativni del kolektivne pogodbe se sklepa za nedoločen čas, tarifni del kolektivne pogodbe pa za dobo, kot je določena z vsakokrat veljavno Tarifno prilogo.
1.5. Pomen izrazov v kolektivni pogodbi
5. člen
1.  Izraz »delodajalec« pomeni vse pravne osebe iz 2. člena te pogodbe;
2.  Izraz »delavec« pomeni vsako fizično osebo, ki je v delovnem razmerju pri delodajalcu;
3.  Izraz »uprava« pomeni eno ali več članski organ vodenja, ki vodi poslovanje delodajalca;
4.  Izraz »pooblaščena oseba« pomeni osebo, ki na podlagi pooblastil sprejema odločitve o posamičnih pravicah, obveznostih in odgovornostih delavca;
5.  Izraz »splošni akt« pomeni akt delodajalca, ki na splošen način ureja posamezna vprašanja, potrebna za poslovanje delodajalca;
6.  Izraz »akt o organizaciji« pomeni splošni akt delodajalca, ki ureja notranjo organizacijo delodajalca;
7.  Izraz »sistemizacija« je splošni akt (ali sestavni del drugega splošnega akta) delodajalca, ki določa področja dela, vrsto dela in/ali delovna mesta in pogoje za opravljanje dela;
8.  Izraz »delovno mesto« pomeni delovno mesto, za katerega delavec s pogodbo o zaposlitvi sklepa delovno razmerje, če ga ne sklepa za vrsto dela;
9.  Izraz »vrsta dela« pomeni delovna opravila, za katera se zahteva enaka smer in stopnja izobrazbe in za katera delavec sklene pogodbo o zaposlitvi;
10.  Vse določbe, ki se v tej pogodbi nanašajo na delovno mesto, se smiselno uporabljajo tudi za vrsto dela;
11.  Izraz »plača« pomeni bruto plačo;
12.  Izraz »sindikat« pomeni vse reprezentativne sindikate pri delodajalcu in Sindikat bančništva Slovenije, če ga za posamezno zadevo pooblasti reprezentativni sindikat pri delodajalcu;
13.  Izraz »edini skrbnik otroka« zajema vse primere, ko za otroka skrbi samo en roditelj (oče ali mati) ali oseba, določena kot edini skrbnik z odločbo pristojnega organa;
14.  Definicijo »ustrezno delo« določa zakon, ki ureja delovna razmerja.
1.6. Enotni minimalni standardi
6. člen
(1)  Določila in zneski iz te kolektivne pogodbe in njene tarifne priloge so obvezni enotni minimalni standardi za določanje pravic delavcev, za