Danes je 30.9.2022

Input:

Ur. l. RS 3815/2021, Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, z dne 8.12.2021

KOLEKTIVNA POGODBA
za cestni potniški promet Slovenije
A) SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpisnikov v skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah, ki opravljajo dejavnosti, ki jih je mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti, kakor jih opredeljuje Standardna klasifikacija dejavnosti:
-  49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet,
-  49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet.
3. člen
Osebna veljavnost
(1)  Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe in agencijske delavce.
(2)  Za poslovodne osebe in prokuriste ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.
(3)  Za vodilne delavce ta kolektivna pogodba ne velja v delu, ki ureja delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek, če delovnega časa ni mogoče v naprej razporediti oziroma če si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.
(4)  Kolektivna pogodba velja tudi za učence, vajence, dijake in študente na obvezni praksi pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe.
(5)  Velja tudi za ekonomsko odvisne osebe, izvajalce s sklenjeno pogodbo o opravljanju začasnega in občasnega dela upokojencev v obsegu kot to določa ZDR-1 in ZUTD.
4. člen
Časovna veljavnost
(1)  Kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
(2)  Kolektivna pogodba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3)  Ta kolektivna pogodba se uporablja od 1. 1. 2022.
(4)  Kolektivna pogodba se lahko odpove z odpovednim rokom štirih mesecev, ki začne teči naslednji dan po objavi odpovedi v Uradnem listu RS. Pogodbena stranka o odpovedi obvesti druge pogodbene stranke s priporočenim pismom.
(5)  V primeru prenehanja veljavnosti te kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar najdalj eno leto, še naprej uporabljajo določbe njenega normativnega dela.
5. člen
Pozitivna izvedbena dolžnost
Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.
6. člen
Negativna izvedbena dolžnost
Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe.
7. člen
Sprememba kolektivne pogodbe
Za postopek sprememb in dopolnitev te kolektivne pogodbe se uporabljajo določbe Zakona o kolektivnih pogodbah.
8. člen
Reševanje kolektivnih sporov
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se kolektivni spori rešujejo na način in po postopku, določenem z Zakonom o kolektivnih pogodbah.
9. člen
Razlaga kolektivne pogodbe
(1)  Stranki te kolektivne pogodbe za razlago določb normativnega dela te kolektivne pogodbe ustanovita 4-člansko strokovno komisijo. Vsaka stran imenuje po dva predstavnika. Komisija odloča s soglasjem.
(2)  Komisija se mora do prejetega vprašanja strank kolektivne pogodbe opredeliti v roku 30 dni od prejema.
(3)  Komisija za razlago