Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 3738/2017, Kolektivna pogodba grafične dejavnosti, z dne 1.1.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
grafične dejavnostiZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
3909/2021
01.01.2022
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
(1)  Pogodbeni stranki s to kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti (v nadaljevanju KPGraf) avtonomno urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev skladno z zakoni.
(2)  KPGraf je sestavljena iz obligacijskega in normativnega dela, katerega sestavni del je tudi tarifna priloga.
II. OBLIGACIJSKI DEL
SPLOŠNO
2. člen
(krajevna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
3. člen
(stvarna veljavnost KPGraf)
Ta kolektivna pogodba velja za delodajalce v Republiki Sloveniji, ki so člani podpisnikov in na trgu pridobitno opravljajo kot glavno dejavnost eno od naslednjih dejavnosti po SKD 2008:
 
18.110
Tiskanje časopisov
18.120
Drugo tiskanje
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
4. člen
(osebna veljavnost)
(1)  Ta kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, opredeljenih v določbah o stvarni veljavnosti te kolektivne pogodbe.
(2)  Za poslovodne delavce in prokuriste ta kolektivna pogodba ne velja, razen, če je tako določeno v pogodbi o zaposlitvi.
(3)  Kolektivna pogodba velja tudi za vajence, dijake in študente na obveznem praktičnem usposabljanju, v obsegu, kot je to določeno v tej kolektivni pogodbi.
5. člen
(časovna veljavnost)
(1)  Ta kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
(2)  Tarifna priloga je sestavni del normativnega dela te kolektivne pogodbe.
6. člen
(veljavnost in objava KPGraf)
(1)  KPGraf v obligacijskem delu stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbenih strank. V normativnem delu začne KPGraf veljati s prvim dnem naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2)  Stroške objave kolektivne pogodbe v Uradnem listu Republike Slovenije nosi vsaka od strank do ene polovice.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7. člen
(pozitivna in negativna izvedbena dolžnost)
(1)  Stranki te kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.
(2)  Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe.
8. člen
(sprememba ali dopolnitev KPGraf)
(1)  Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembo oziroma dopolnitev te kolektivne pogodbe.
(2)  Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki pisni predlog sprememb in dopolnitev z obrazložitvijo razlogov in ciljev za spremembe s priporočenim pismom.
(3)  Druga pogodbena stranka se je dolžna do predloga pisno opredeliti v roku 30 dni od prejema predloga.
(4)  Če druga stranka ne sprejme predloga za spremembo ali dopolnitev pogodbe oziroma se