Danes je 7.2.2023

Input:

Ur. l. RS 3643/2014, Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo, z dne 27.12.2014

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo.
2. člen
Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo uveljavljajo zavarovanci na podlagi prijave v zavarovanje in obračunanih prispevkov za starševsko varstvo.
3. člen
(1)  Center za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center) po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge in odločanje o pravicah iz lastne evidence ter tudi iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil (npr. o rojstvu, smrti, stalnem oziroma začasnem prebivališču, državljanstvu, izvleček iz evidence o vključitvi v starševsko varstvo), razen če stranka to izrecno prepove.
(2)  Stranki dokazil, s katerimi center že razpolaga, ni treba prilagati ob uveljavljanju posamezne pravice.
II. PRAVICA DO DOPUSTA
4. člen
Pravica do vseh vrst dopusta se uveljavlja pri krajevno pristojnem centru. Center stranko seznani z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice, posledicami zamude rokov ter jo opozori na obveznosti do delodajalca.
1. Pravica do materinskega dopusta
1.1. Pravica do materinskega dopusta matere
5. člen
Pravico do materinskega dopusta uveljavlja mati največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda in najpozneje do nastopa materinskega dopusta. Če se uveljavlja po tem roku, a pred predvidenim datumom poroda, se prizna z dnem vložitve vloge. Če se uveljavlja po rojstvu otroka, se prizna z dnem rojstva otroka. Informacijo o predvidenem datumu poroda dobi pri osebnem ginekologu.
6. člen
(1)  Materi pripada od dne rojstva otroka najmanj 42 dni materinskega dopusta.
(2)  Če mati rodi mrtvega otroka se o tem obvesti krajevno pristojni center v 30 dneh od dneva poroda. Dokazilo o tem je obvestilo pristojnega zdravstvenega zavoda.
(3)  Če otrok umre v času