Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 2703/2017, Kolektivna pogodba za lesarstvo, z dne 1.8.2019

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za lesarstvoZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za lesarstvo
2137/2019
1.8.2019
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja:
A)  Krajevno: za območje Republike Slovenije.
B)  Stvarno: za vse delodajalce, ki so registrirani za opravljanje pretežne dejavnosti v lesarstvu:
 
16.100
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.210
Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
16.220
Proizvodnja sestavljenega parketa
16.230
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240
Proizvodnja lesene embalaže
16.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
31.010
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
31.020
Proizvodnja kuhinjskega pohištva
31.030
Proizvodnja žimnic
31.090
Proizvodnja drugega pohištva
32.200
Proizvodnja glasbil
32.300
Proizvodnja športne opreme
32.400
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.910
Proizvodnja metel in krtač
32.990
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
95.240
Popravila pohištva
C)  Osebno: za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, ki jih ta pogodba zavezuje, in za delavce pri delodajalcih, ki trajneje opravljajo delo na območju Republike Slovenije. Za poslovodne osebe ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi. Kolektivna pogodba velja tudi za učence, vajence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju v obsegu, kot določa ta kolektivna pogodba. V tej kolektivni pogodbi uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
D)  Časovno: Kolektivna pogodba se sklepa za nedoločen čas. Kolektivno pogodbo lahko vsaka stranka odpove s 6-mesečnim odpovednim rokom. Pisna odpoved se vroči nasprotni stranki priporočeno po pošti. Odpovedni rok prične teči po objavi odpovedi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se določbe normativnega dela te kolektivne pogodbe uporabljajo še tri mesece.
II. NORMATIVNI DEL
1. Tarifni razredi in razvrstitev del
2. člen
Razvrstitev del
(1)  Delovna mesta se razvrščajo v sedem zahtevnostnih oziroma tarifnih razredov glede na zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v splošnem aktu, in sicer:
I.  enostavna dela,
II.  manj zahtevna dela,
III.  srednje zahtevna dela,
IV.  zahtevna dela,
V.  bolj zahtevna dela,
VI.  zelo zahtevna dela,
VII.  visoko zahtevna dela.
(2)  Predlog splošnega akta, s katerim uredi sistemizacijo delovnih mest, mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku 8 dni. Če je sindikat posredoval mnenje v tem roku, ga mora delodajalec pred sprejemom splošnega akta obravnavati in se do njega opredeliti.
3. člen
Tipična dela in naloge
Tipična dela in naloge po zahtevnostnih oziroma tarifnih razredih so:
I.  zahtevnostni oziroma tarifni razred